Scholarship

Scholarship Details


# Scholarship details
01 राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना View
02 डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वांह भत्ता योजना View
03 एकलव्य आर्थिक सहाय्य View
04 गुणवान विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य योजना (कनिष्ट स्तर) View
05 strong>गुणवान विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य योजना (वरिष्ठ स्तर) View
06 राज्य शासनाची दक्षिणा अधिछात्रावृत्ती View
07 शासकीय संशोधन अधिछात्रावृत्ती View
08 जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ शिष्यवृत्ती View
09 राज्यशासनाची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती View
10 गणित व भौतिकशास्त्र विषयातील प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती View
11 शासकीय विद्यानिकेतन शिष्यवृत्ती View
12 राज्यशासनाची अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती (भाग-२) View
13 माजी सैनिकांच्या पाल्यांना आर्थिक सहाय्य View
14 स्वातंत्र सैनिकांच्या पाल्यांना आर्थिक सहाय्य View